rgulamin

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „Zielona Kraina” w Bydgoszczy 

Przedszkole jest instytucją oświatową wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą

i realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola.

  1. Przedszkole jest czynne w godz. 6:30 – 17:00
  2. Dziecko należy przyprowadzać najpóźniej do godz. 8:30 a odbierać w godz. od 13:30 do 17:00.
  3. Pobyt dziecka w przedszkolu trwa co najmniej 5 godz. dydaktycznych wynikających z realizacji Podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego.
  4. Czas realizacji Podstawy programowej w oddziale dzieci 5-6-letnich trwa w godzinach  od 8:30 do 13:30.

5. Dziecko powinno być przyprowadzane  z Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub  upoważnioną  przez nich osobę zapewniającą  dziecku  pełne bezpieczeństwo.

6. Dziecko przyprowadzane  do Przedszkola musi być zdrowe, tj. bez gorączki, biegunki, wymiotów, objawów skórnych, itp.

7. Dziecko powinno posiadać lekkie, swobodne i niekrępujące ruchów ubranie oraz pantofle i odzież na zmianę w worku.  

8. Obowiązuje zakaz  przynoszenia przez dziecko do przedszkola rzeczy wartościowych, tzn. drogich zabawek, biżuterii, itp.

  1. Aby wyrobić samodzielność dzieci i ułatwić utrzymanie porządku w szatni dziecko musi mieć przyszyte wieszaki przy kurtce i podpisane rzeczy.
  2. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za dzieci przebywające na placu zabaw pod opieką rodziców/ opiekunów.

ZADANIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole zapewnia:

§ wszechstronne wychowanie i przygotowanie do nauki w szkole,

§ pomoc rodzicom pracującym w zakresie opieki wychowawczej nad dzieckiem w wieku od ukończenia 2,5  lat do rozpoczęcia nauki w szkole.

Do zadań Przedszkola należy w szczególności:

a) Wspomaganie  dzieci w  rozwijaniu uzdolnień  oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach  i w dalszej edukacji;
b) Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
c) Kształtowanie  u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
d) Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
e) Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
f) Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność  fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
g) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie  umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
h) Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie  umiejętności wypowiadania się poprzez  muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
i) kształtowanie  u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
j) Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowania tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
Zadania te realizuje i spełnia Przedszkole w oparciu o Podstawę programową dla wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008 r. z późniejszym zmianami oraz  Program  wychowania przedszkolnego „Zielona Kraina”
Personel przedszkola zapewnia dziecku życzliwe i podmiotowe traktowanie w procesie dydaktyczno- wychowawczym i opiekuńczym.

PRAWA RODZICÓW

Rodzice mają prawo do:

1. znajomości koncepcji pedagogicznej i organizacji Przedszkola;

2. znajomości Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wybranego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego;

3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka ( jego postępów, ewentualnych trudności, form zachowania w przedszkolu), w czasie tzw. „Drzwi otwartych, zebrań grupowych i uroczystości przedszkolnych;

4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;

5. wyrażania i przekazywania organom: prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Przedszkola;

6. uczestnictwa w organizowanych zajęciach otwartych;

7. współudziału w wycieczkach i uroczystościach;

8. uznania prawa rodziców do religijnego wychowania dzieci.

Obowiązkiem Rodziców jest:

1. Interesowanie się treścią pracy Przedszkola, a w tym celu:

§ branie  czynnego udziału w ogólnych i grupowych zebraniach Rodziców,

§ przestrzeganie obowiązującego w Przedszkolu Statutu,

§ współdziałanie z nauczycielem i pracownikami Przedszkola w zakresie wychowania dziecka,

§ poznawanie  treści ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych  na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Przedszkola,

§ czytanie  literatury specjalistycznej i artykułów  - w miarę możliwości - dotyczących wychowania dzieci wskazanych przez Przedszkole oraz uczestniczenie w zajęciach otwartych, warsztatach, imprezach i uroczystościach przedszkolnych.

2. Ubezpieczenie  dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

3. Przestrzeganie  rozkładu dnia w Przedszkolu i zarządzeń Dyrektora:

§ punktualnie i systematycznie przyprowadzanie 

i odbieranie  dziecka,

§ dbanie o estetyczny wygląd dziecka, ubiór nie może krępować dziecku ruchów i utrudniać udziału w różnorodnych zajęciach i czynnościach samoobsługowych.

4. Ponadto rodzice są zobowiązani uiszczać z góry ustaloną opłatę za pobyt dziecka  w Przedszkolu w terminie wynikającym z umowy.

 

Copyright © 2009 Zielona Kraina. Design: Studio WWW.         o nas  |  organizacja  |  rytm dnia  |  program nauczania  |  galeria  |  plac zabaw  |  kontakt