• Baner

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

 

Imię i nazwisko dziecka .......................................................................... PESEL ................................

Adres zamieszkania( kod, gmina, poczta) ....................................................................................

Adres zameldowania (kod, gmina, poczta)...................................................................................

Data i miejsce urodzenia .......................................................................................................................

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od ...................................... do ................................

Dziecko będzie uczęszczać do przedszkola od ....................... 20.... r. do ......................... 20....... r.

 

 

  1. DANE DADOTYCZĄCE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW

MATKA OJCIEC

Nazwisko i imię ...................................................... ........................................................

Pesel ...................................................... ........................................................

Nr dowodu osobistego ...................................................... ........................................................

Adres zameldowania ...................................................... .......................................................

Tel. kontaktowy ...................................................... .......................................................

Inne pełnoletnie osoby uprawnione do odbierania dziecka wraz z serią nr dowodu osobistego:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

  1. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:

Np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie,wskazania bądź przeciwwskazania poradni specjalistycznych wydane w wyniku przeprowadzonych badań, czy dziecko śpi w ciągu dnia

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

III. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ PODAWAĆ DO WIADOMOŚCI PRZEDSZKOLA ZMIANY W PODANYCH WYŻEJ INFORMACJACH.

 

  1. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), wyrażam/y zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole danych osobowych mojego dziecka, w ramach procesu rekrutacji, jak również do celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Przedszkola oraz jego pozostałej działalności statutowej.

 

 

data .......................................

 

 

Podpis czytelny: matki ........................................ ojca ...............................................

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Rodzicom dzieci z roczników 2014, 2015 , 2016 i 2017, przypominamy o konieczności złożenia karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 w terminie do dnia 28.02.2020 r. Karty zgłoszenia można pobrać w biurze lub w grupie I - sala zbiorcza.

Uwaga! Rodziców dzieci z rocznika 2014 r. informujemy, iż decyzję w sprawie dalszej drogi rozwoju dziecka - szkoła czy przedszkole - podejmują rodzice.

( art. 31 i 36 Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

Art. 31. „ Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Art. 36. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

2. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.”